Без рубрики

Рейтинги

По результатам рейтинга, опубликованного в журнале «Эксперт-Украина» от 17 сентября 2007 года, СК «Краина» получила рейтинг надежности на уровне Аа по шкале РА «Эксперт-Рейтинг».

Присвоенная оценка означает приемлемый уровень устойчивости и указывает на хорошее финансовое состояние компании.

В РАЗДЕЛЕ:

В РАЗДЕЛЕ:

Без рубрики

Інформація в повідомленні про проведення ЗЗА ПАТ «СК «Країна»

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»

1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 22.04.2015р., 12-00 год., 04176, м. Київ,  вул. Електриків, буд. 29А, кімн. 429, тел. (044) 590-48-00.

2. Час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах: початок об 11-00 год., закінчення об 11-45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «Країна».
 2. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
 3. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
 4. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «СК «Країна».
 5. Розгляд питання про внесення змін до Статуту ПАТ «СК «Країна» щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» 17.09.2008 № 514-VI, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 6. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Країна» шляхом викладення його у новій редакції.
 7. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».
 8. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
 9. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2014 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна».
 10. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» за 2014 рік.
 11. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2014 рік.
 12. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2014 рік.
 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК «Країна» до 22.04.2016 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2014 рік.

5. Порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у робочі дні, робочий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331, а в день проведення річних Загальних зборів – у місці їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами, – Прилипко Тетяна Володимирівна.

  6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» (тис. грн.):

Найменування показника

Період

звітний

2014 рік

попередній

2013рік

Усього активів

214141

229309

Основні засоби

1332

1338

Довгострокові фінансові інвестиції

17705

17 703

Запаси

268

283

Сумарна дебіторська заборгованість

13103

25 800

Грошові кошти та їх еквіваленти

58302

58 946

Нерозподілений прибуток

7742

2 225

Власний капітал

112956

100 485

Статутний капітал

84985

84 985

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

13479

3 986

Чистий прибуток (збиток)

7742

2 225

Середньорічна кількість акцій (шт.)

65880000

65 880 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

312

358

 

 

 

 

 

7. Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано: № 50 (2054) від 16.03.2015р.

Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

(підпис)

О.В.Наконечний

М. П.

12.03.2015 року
(дата)

В РАЗДЕЛЕ:

Без рубрики

Повідомлення про виникнення особливої інформації 04.03.2015

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 20842474
3. Місцезнаходження 04176, м. Київ, вулиця Електрикiв, будинок 29А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 590-48-00, 590-48-01
5. Електронна поштова адреса Krayina@krayina.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.krayina.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Повноваження Ревiзора ПАТ “СК “КРАЇНА” Гладковського (Свинарчук – змінено прізвище) Олега Володимировича припинено на пiдставi заяви про припинення своїх повноважень. Повноваження Ревiзора ПАТ “СК “КРАЇНА” припиняються без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння ПАТ “СК “КРАЇНА”. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала. Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 11.04.2013р. по 16.02.2015р. Замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) нiкого не призначено (обрано) на посаду Ревiзора ПАТ “СК “КРАЇНА”.

ІІІ. Підпис

        Голова Правлiння Наконечний Олександр Васильович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління                                               (підпис)                                                     О.В.Наконечний

 04.03.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 20842474
3. Місцезнаходження 04176, м. Київ, вулиця Електрикiв, будинок 29А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 590-48-00, 590-48-01
5. Електронна поштова адреса Krayina@krayina.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.krayina.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Повноваження Ревiзора ПАТ “СК “КРАЇНА” Гладковського (Свинарчук – змінено прізвище) Олега Володимировича припинено на пiдставi заяви про припинення своїх повноважень. Повноваження Ревiзора ПАТ “СК “КРАЇНА” припиняються без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння ПАТ “СК “КРАЇНА”. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала. Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 11.04.2013р. по 16.02.2015р. Замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) нiкого не призначено (обрано) на посаду Ревiзора ПАТ “СК “КРАЇНА”.

ІІІ. Підпис

        Голова Правлiння Наконечний Олександр Васильович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління                                               (підпис)                                                     О.В.Наконечний

 04.03.2015р.

В РАЗДЕЛЕ:

В РАЗДЕЛЕ:

В РАЗДЕЛЕ:

В РАЗДЕЛЕ:

В РАЗДЕЛЕ:

В РАЗДЕЛЕ: