Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

30.01.2019

 

ІНФОРМАЦІЯ

повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 17.04.2019, 12-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: початок об 11-00 год., закінчення об 11-45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 год. 11.04.2019.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
 4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
 5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради           ПАТ «СК «Країна», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 7. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».
 8. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
 9. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна».
 10. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
 11. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
 12. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК «Країна» до 17.04.2020 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2018 рік.
 14. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у робочі дні, робочий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331, а в день проведення річних Загальних зборів – у місці їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Рідкоус Михайло Петрович.

5 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.krayina.com

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» (тис. грн.):

Найменування показника

Період

звітний

2018 рік

попередній

2017 рік

Усього активів

226836

239 426

Основні засоби (за залишковою вартістю)

20718

26 867

Запаси

518

556

Сумарна дебіторська заборгованість

34050

48 342

Гроші та їх еквіваленти

74278

82 962

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3087

1289

Власний капітал

109957

114 778

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

84985

84 985

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

107020

111 973

Поточні зобов’язання і забезпечення

9859

12 675

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2368

1 289

Середньорічна кількість акцій (шт.)

65 880 000

65 880 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,019

0,019

Проекти рішень:

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії – Якушова Н.Е., член Лічильної комісії – Панков Д.В., член Лічильної комісії – Ходарченко В.М.

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку Загальних зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються.

2. Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Проект рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах 17.04.2019 р

2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах 17.04.2019 р. шляхом їх підписання Головою Реєстраційної комісії до початку реєстрації Акціонера (представника акціонера) для участі у ЗЗА.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Кількісний склад Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» становить 5 осіб.

5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «СК «Країна», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління ПАТ «СК «Країна» Наконечного О.В. підписати від імені ПАТ «СК «Країна» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

7. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

8. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за підсумками 2018 року.

9. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за підсумками 2018 року на підставі висновку аудитора.

10. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

Проект рішення:

Направити нерозподілений прибуток ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік в сумі 3 087338,00 (три мільйони вісімдесят сім тисяч триста тридцять вісім грн. 00 коп.) гривень в рахунок резервного капіталу ПАТ «СК «Країна».

11. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Визнати повноту і достовірність фінансових звітів та затвердити річний баланс ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік і фінансову звітність ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

2. Затвердити річний звіт ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

12. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК «Країна» до 26.04.2020 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2018 рік.

Проект рішення:

Схвалити укладення ПАТ «СК «Країна» до 17.04.2020 року договорів страхування,  перестрахування зі страховою сумою, що не перевищує 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

14. Затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення:

Ухвалили: затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «СК «КРАЇНА».

7. Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

8. Акціонер на Загальних зборах може здійснювати свої права через представника фізичну особу або уповноважену особу юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

Голова Правління

__________________
(підпис)

О.В.Наконечний
(ініціали та прізвище керівника)

28.02.2019
(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У РОЗДІЛІ:

Новини

Зміна адреси офісу у м. Вінниця

11.01.2020

Наступним повідомляю щодо переїзду Вінницької РД (Центральний офіс) на нову адресу, з 01 січня 2020 року, а саме:

м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 168 (колишня Свердлова)
(орієнтир: зупинка громадського транспорту Санаторна)
Контактні телефони: Тел.(0432) 55-09-80; Моб. (067) 693- 45-88

Офіс за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 51, ,І-й поверх , ІІІ-й поверх - закрито.

У РОЗДІЛІ: