Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

30.01.2019

 

ІНФОРМАЦІЯ

повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 17.04.2019, 12-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: початок об 11-00 год., закінчення об 11-45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 год. 11.04.2019.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
 4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
 5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради           ПАТ «СК «Країна», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 7. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».
 8. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
 9. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна».
 10. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
 11. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
 12. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК «Країна» до 17.04.2020 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2018 рік.
 14. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у робочі дні, робочий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331, а в день проведення річних Загальних зборів – у місці їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Рідкоус Михайло Петрович.

5 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.krayina.com

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» (тис. грн.):

Найменування показника

Період

звітний

2018 рік

попередній

2017 рік

Усього активів

226836

239 426

Основні засоби (за залишковою вартістю)

20718

26 867

Запаси

518

556

Сумарна дебіторська заборгованість

34050

48 342

Гроші та їх еквіваленти

74278

82 962

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3087

1289

Власний капітал

109957

114 778

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

84985

84 985

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

107020

111 973

Поточні зобов’язання і забезпечення

9859

12 675

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2368

1 289

Середньорічна кількість акцій (шт.)

65 880 000

65 880 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,019

0,019

Проекти рішень:

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії – Якушова Н.Е., член Лічильної комісії – Панков Д.В., член Лічильної комісії – Ходарченко В.М.

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку Загальних зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються.

2. Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Проект рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах 17.04.2019 р

2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах 17.04.2019 р. шляхом їх підписання Головою Реєстраційної комісії до початку реєстрації Акціонера (представника акціонера) для участі у ЗЗА.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Кількісний склад Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» становить 5 осіб.

5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «СК «Країна», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління ПАТ «СК «Країна» Наконечного О.В. підписати від імені ПАТ «СК «Країна» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

7. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

8. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за підсумками 2018 року.

9. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна».

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за підсумками 2018 року на підставі висновку аудитора.

10. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

Проект рішення:

Направити нерозподілений прибуток ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік в сумі 3 087338,00 (три мільйони вісімдесят сім тисяч триста тридцять вісім грн. 00 коп.) гривень в рахунок резервного капіталу ПАТ «СК «Країна».

11. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Визнати повноту і достовірність фінансових звітів та затвердити річний баланс ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік і фінансову звітність ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

2. Затвердити річний звіт ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

12. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК «Країна» до 26.04.2020 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2018 рік.

Проект рішення:

Схвалити укладення ПАТ «СК «Країна» до 17.04.2020 року договорів страхування,  перестрахування зі страховою сумою, що не перевищує 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.

14. Затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення:

Ухвалили: затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «СК «КРАЇНА».

7. Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

8. Акціонер на Загальних зборах може здійснювати свої права через представника фізичну особу або уповноважену особу юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

Голова Правління

__________________
(підпис)

О.В.Наконечний
(ініціали та прізвище керівника)

28.02.2019
(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У РОЗДІЛІ:

Новини

Страхова програма “Захист без кордонів”

20.04.2020

Щорічно в Україні реєструють більше, ніж 160 000 випадків онкологічних захворювань. Майже 30% цієї кількості пацієнтів помирають у перший рік з моменту діагностування раку. Головною причиною високого показника смертності через онкологію вважається несвоєчасно розпочате лікування. Ніхто не в змозі повністю захистити себе від раку. Проте в 2020 роціі кожний громадянин України може замовити страхування «Захист без кордонів». Це новий пролукт від СК «Країна». Купивши такий поліс, клієнт страхує себе від колосальних грошових витрат, пов’язаних із лікуванням раку за кордоном або в українських клініках, а також отримує комплексний захист. Розглянемо всі переваги послуги «Захист без кордонів», наявні варіанти програм й їх ключові умови. Також проаналізуємо, як оформити договір онлайн і отримати компенсацію.

Суть послуги та запропоновані варіанти програм

До програми «Захист без кордонів» включений повний перелік послуг, які дозволять захворілому на рак вирішити не тільки матеріальні, але й організаційні питання. Останні у непростій ситуації не менщ важливими, ніж саме лікування.

Доступні варіанти:

 1. International: пропонується лікування у провідних клініках України, а також Ізраїлю, Іспанії, Туреччини, Польщі, Південної Кореї. Максимальна сума страхового покриття 500 000 дол. США.
 2. Extended Ukraine: пропонується лікування в Україні. Згідно умов даної програми, медичну допомогу можна отримати в клініках Лісод, Інновація, Спіженко. Максимальна сума страхового покриття 100 000 євро.
 3. Ukraine: згідно умов програми, застрахована особа може отримати медичну допомогу у клініках, які працюють в Україні. Максимальна сума страхового покриття 50 000 євро.

Онкологічні захворювання в Україні: реальна ситуація і статистика

У всьому світі кількість випадків захворювань на рак значно зростає. Нажаль, Україна теж не стала виключенням.

Якщо уважно проаналізувати статистичні дані, можна зробити висновок, що онкологічні захворювання посідають друге місце у списку причин смертей серед населення. Перше місце займають захворювання серцево-судинної системи. Однак провідні експерти розробили чіткий прогноз, згідно якого кількість хворих на рак незабаром продемонструє значне зростання.

Згідно підрахункам спеціалістів, які досліджують проблему, у 2032 році кількість онкохворих у порівнянні з поточним періодом збільшиться на 70%. Так, за рік приблизна кількість хворих становитиме 22 млн. Для порівняння: у 2012 році даний показний становив 14 млн.

Аналізуючи ситуацію із захворюваністю серед населення Європейського Союзу, можна зробити висновок, що у нашій державі онкохворих менше. Проте у Європі більш високі показники ефективності лікування. Сьогодні в Україні онкологічні захворювання різного ступеню тяжкості зареєстровані як мінімум у 1 млн людей. Причому це тільки ті люди, у яких рак був діагностований лікарем-онкологом.

З 200 тисяч пацієнтів 80 тисяч помирає у перший рік після поставленого діагнозу. Нажаль, більшість хворих звертається до спеціалістів занадто пізно – на третій чи четвертій стадії захворювання. Жінки нашої країни найчастіше хворіють на рак молочних залоз, чоловіки – на рак легень. Рак товстої кишки однаково розповсюджений серед представників обох статей.

Якщо аналізувати показники захворюваності за останні 10 років, можна зробити висновок, що кількість підтверджених випадків онкологічних захворювань зросла на 25%. У той же час населення скоротилося на 4 млн. По показникам захворюваності Україна займає ті ж позиції, що і країни з високим рівнем економічного розвитку. Але не можна не брати до уваги те, що середня тривалість життя українців на 10-20 років менша тривалості життя громадян високорозвинених держав.

Ризики, які покриваються

Зверніть увагу на те, що послуга «Захист без кордонів» доступна громадянам України, вік яких не перевищує 65 років. Також є ще одна важлива умова: протягом 10 років у клієнта не має бути зареєстровано жодного критичного захворювання.

Страховим випадком вважається онкологічне захворювання, діагностоване українським сертифікованим лікарем-онкологом.

Ризики, які покриваються, пов’язані із виявленим онкологічним захворюванням. Перелік включає:

 • хірургію;
 • хіміотерапію;
 • гормональну терапію;
 • променеву терапію;
 • імунопідтримуючу терапію;
 • медикаментозне лікування.

Будь-які обмеження строку лікування одного онкологічного захворювання не передбачені умовами договору.

 

Вартість страхового полісу

Вартість полісу повністю залежатиме від вибраної програми, а також віку клієнта. Користуючись калькулятором Інтернешнл, необхідно вказати такі дані як дата народження, вага, зріст. Наприклад, вартість страхування для особи у віці 35 років складе 5000 грн. Якщо розбити цей платіж на місяці, сума одного становитиме 410 грн.

Ограничение сроков лечения одного онкологического заболевания не предусмотрено в договоре.

Програма страхування Ukraine Extended коштуватиме дешевше:

 • одноразовий платіж становитиме приблизно 1276 грн;
 • щомісячний – 107 грн.

Найдешевшим страховим полісом є Ukraine, приблизна вартість якого становитиме 1100 грн. Якщо сплачувати послугу щомісячними платежами, регулярний становитиме 90 грн.

Для того, щоб продовжити оформлення у режимі онлайн полісу за програмою захисту від онкологічних захворювань, необхідно вказати наступні дані:

 • ПІБ;
 • контактні дані: адреса, номер телефону, електронна пошта;
 • паспортні дані;
 • ідентифікаційний номер.

Після оформлення договір страхування можна підписати онлайн. Вам не потрібно відвідувати офіс і витрачати час на черги. Після підписання договору слід оплатити страхування одним із найбільш зручних способів. Готовий поліс буде надіслано на електронну пошту. Його можна зберігати як у роздрукованому, так і у електронному вигляді. Виплати клієнт одержить при настанні страхового випадку.

РОЗРАХУВАТИ

Основні переваги

«Захист без кордонів» – це нова програма страхування від СК «Країн», яка була створена для захисту матеріального інтересу клієнта у разі виявлення у нього онкологічного захворювання.

Які переваги має таке онлайн-страхування:

 • провідні онкологи України, Польщі, Туреччини, Південної Кореї, Іспанії, Ізраїлю, що підвищує шанси на повне відновлення здоров’я;
 • компенсація витрат на діагностику, всі види лікування, імпланти, допомогу психологів, переліт (покриття до 25 000 євро), паліативну допомогу (покриття до 5000 євро), перебування за кордоном;
 • переклад усієї медичної документації на російську/українську мову за кордоном;
 • страхування також включає доопераційну консультацію експертів.

Що робити при настанні страхового випадку?

Страховим випадком вважають діагностування онкологічного захворювання. Отримавши висновок лікаря, застрахована особа повинна якнайшвидше звернутися в СК «Країна». Наступний етап – надання підтверджуючої медичної документації. Після клієнт обирає клініку із запропонованого переліку закладів. СК «Країна» організовує переліт за кордон, госпіталізацію, терапію та інші послуги у межах програми страхування.

Чому варто обрати СК «Країна»

СК «Країна» пропонує якісне і надійне медичне страхування, яке включає програми страхування від онкологічних захворювань. Наші клієнти отримають такі переваги як прозоре ціноутворення, оформлення страховки онлайн, цілодобова інформаційна підтримка, оперативне здійснення страхових виплат.

ОФОРМИТИ ПОЛІС

Також Вас можуть зацікавити наші пропозиції по КАСКО, ОСЦПВ, майновому, обровільного медичному страхуванню та страхова програма «Захист від COVID-19».

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ.

Чи можна застрахувати колектив згідно програми «Захист без кордонів»?

Так, ви можете застрахувати як увесь колектив, так і окремого співробітника.

Що необхідно для отримання візи для застрахованої і супроводжуючої особи?

Страхова компанія разом з партнерами на кожному етапі забезпечує супроводжуюче обслуговування і підтримку клієнта, у тому числі і з питань отримання візи.

Які статті витрат супроводжуючої особи покриває страховка?

Виплачується покриття квитка економ-класу для Застрахованої особи та одного (1) супроводжуючого у випадку, коли передбачається страхування осіб віком від 1 (одного) до 18 (вісімнадцяти) років (включно) для 2 (двох) Супроводжуючих осіб, від місця проживання до місця організації лікування і назад, зустрічі у аеропорті або на вокзалі, і перевезення автомобілем швидкої допомоги (якщо є така необхідність) або на таксі до готелю чи медзакладу, в якому будуть надаватися послуги. Проживання Застрахованої особи і 1 (однієї) Супроводжуючої особи у випадку страхування осіб віком від 1 (одного) до 18 (вісімнадцяти) років (включно) для 2 (двох) Супроводжуючих осіб, в готелі 3-4 зірки, включаючи сніданок і послуги, включені у вартість номера для Застрахованої особи та особи, яка супроводжує її до місця організації лікування. Вибір готелю здійснюється з урахуванням найближчої доступності до медзакладу або лікаря. Строк проживання Застрахованої особи або Супроводжуючої(-их) особи (-іб), обмежується 10 (десятьма) календарними днями, а при хірургічному лікуванні Застрахованої особи, може бути пролонгований ще на 8 (вісім) календарних днів.

Який максимальний строк покриття за одним випадком (якщо передбачені обмеження)?

Обмежень строків лікування немає. У випадку, якщо лікування не буде завершене до моменту закінчення строку дії Договору страхування, витрати на лікування у стаціонарі повинні бути виплачені Страховиком і надані Страхувальнику протягом 30 (тридцяти) днів з моменту закінчення строку дії Договору страхування. Якщо відповідне звернення було отримане від Застрахованої особи і узгоджене Страховиком протягом строку дії Договору страхування, Страховик несе відповідальність за оплату послуг, передбачений умовами Програми страхування, на строк, який не перевищує 30 (тридцять) наступних днів після закінчення строку дії Договору страхування.

У якому випадку і куди відправляють документи для визначення подальшої тактики дій?

Застрахована особа має подати до страхової компанії заяву, а також наступні документи:
• Документ, ідентифікуючий ЗО або спадкоємця (паспорт, водійське посвідчення, тимчасове посвідчення особи громадянина України тощо), якщо ЗО неповнолітня – паспорт одного з батьків або копію свідоцтва про народження;
• Копію договору страхування;
• Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, яка отримає виплату;
• Документи медичних закладів, оформлені належним чином, а саме: містять дату видачі, найменування і адресу лікувального закладу та завірені підписами відповідальних осіб, скріплені печатками медичних закладів, з вказаним прізвищем хворою, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю терапії, датою виписки із медзакладу охорони здоров’я (у т. ч. і виписний епікриз, виписка з історії хвороби, лист непрацездатності, картка виклику швидкої допомоги та інше) і детальну інформацію щодо поставленого лікарем відповідного профілю діагнозу. Документи повинні бути дійсними протягом 3 (трьох) місяців з дня їх видачі. Це можуть бути оригінали медичних документів або їхні копії, завірені у медичному закладі, який видало їх. На копіях обов’язкова наявність відмітки «копія дійсна», а також печатка медзакладу та підпис уповноваженої особи;
• Результати проведених Застрахованій особі клінічних, гістологічних, радіологічних методів діагностики та інструментальних досліджень, які підтверджують поставлений діагноз.

Хто і яким чином визначає доцільність забезпечення подальшого лікування і чи завжди буде проводитися лікування до останньої можливості?

Після отримання усіх документів Страховик аналізує їх. У випадку, якщо онкологічне захворювання було виявлене вперше, лікування буде забезпечуватись завжди у межах програми страхування, після закінчення кваліфікаційного (очікувального) періоду.

Що робити при настанні страхового випадку?

При настанні передбаченого Договором страхування випадку, який може бути визначеним як страховий, ЗО для одержання Послуг зобов’язана протягом 5 (п’яти) робочих днів, з моменту настання страхового випадку, повідомити Страховика у будь-який зручний Страхувальнику або Вигодонабувачу спосіб. Перевищення вказаного строку можливе лише за умови, коли Страхувальник/ЗО не мав фізичної і технічної можливості донести цю інформацію.

Чим страховий поліс «Захист без кордонів» відрізняється від звичайного ДМС?

ДМС передбачає лікування виключно в межах України згідно ліміту на лікування, який не перевищує 100-200 тисяч грн, і окремого ліміту на лікування тяжких захворювань, у тому числі і онкологічних. «Захист без кордонів» – новий продукт, який передбачає лікування у провідних медзакладах по всьому світу. Страхове покриття за даною програмою досягає 500 доларів США.

Я вже хворію. Чи можу я купити поліс?

Страхування недоступне особам, у яких вже було діагностовано критичне захворювання протягом останніх 10 років. Програмою можуть скористатися клієнти, не старші 65 років. Ті, чий вік виходить за межі цього значення, не зможуть скористатися послугою.

Які захворювання входять до списку програми «Медицина без кордонів»?

Програма покриває лікування будь-яких злоякісних пухлин, які характеризуються неконтрольованим ростом і розповсюдженням злоякісних клітин, проникаючих у тканини різного гістологічного типу. Захворювання має бути підтверджене результатами гістологічних або, у випадку системних онкозахворювань, цитологічних досліджень.

Що необхідно для укладення договору страхування?

Достатньо заповнити або підтвердити декларацію про стан здоров’я.

Чи існують виключення, згідно яких неможливо отримати послугу страхування від раку?

Договір страхування не укладається на користь осіб:
• Недієздатних;
• Тих, які захворіли на важкі неврологічні або психічні захворювання, а також тих, хто має пухлини головного і спинного мозку, епілепсію, шизофренію; осіб, які стоять на обліку у психоневрологічних, наркологічних диспансерах, туберкульозних, дерматовенерологічних диспансерах, центрах профілактики й боротьби зі СНІДом;
• Хворих на СНІД чи інші, пов’язані зі СНІДом захворювання;
• Інвалідів першої групи, інвалідів дитинства;
• Осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі;
• Хворих на онкологічні захворювання на момент укладення форми (причому незалежно від форми захворювання).
Слід зазначити, що оформлення страхового полісу здійснюється у індивідуальному порядку. Тому при кожному зверненні необхідна консультація спеціаліста нашої компанії.
.

У РОЗДІЛІ: