Правила

Додаток 1 до Протоколу Правління № 2

від 27.01.2015р.

 ПРОГРАМА

Добровільного страхування витрат на ветеринарне лікування домашніх  тварин – собак і котів

 

 Київ 2015


 1. ТЕРМІНИ

Вигодонабувач ― фізична або юридична особа, яка призначається Страхувальником для отримання страхового відшкодування та яка у результаті настання страхового випадку може зазнати збитків. Страхувальники мають право замінювати Вигодонабувача до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування.

Врегулювання страхового випадку – комплекс заходів Страховика по встановленню факту, причин та обставин страхового випадку, визначенню розміру збитків, складанню страхового акту та виплаті страхового відшкодування або відмові у виплаті страхового відшкодування.

Захворювання це порушення нормальної життєдіяльності, функціональності та цілісності органів, здатності організму адаптуватися до умов зовнішнього і внутрішнього середовищ при одночасній активізації захисно-компенсаторно-пристосувальних реакцій і механізмів Застрахованої тварини.

Застрахована тварина – це визначена у Договорі страхування домашня тварина, яка відповідає вимогам цієї Програми та Договору страхування.

Майновий інтерес – ризик настання збитків у Страхувальника внаслідок травмування або захворювання Застрахованої тварини.

Період страхування строк, протягом якого Сторони Договору страхування користуються наданими правами та виконують свої обов’язки відповідно до такого договору.

Правила – Правила  добровільного страхування майна (нова редакція) зареєстровані Держфінпослуг 29.03.2007 року за №1171062.

Страхова сума це встановлена Договором страхування грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов Договору страхування, зобов’язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася протягом дії Договору страхування, і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

Страховий платіж (страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.

Страховий ризик певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Страховик Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Країна».

Страхувальник юридична особа або фізична особа-підприємець (суб’єкт підприємницької діяльності), або дієздатна фізична особа, яка має майновий інтерес щодо предмета страхування та уклала зі Страховиком Договір страхування відповідно до цієї Програми та Правил.

Травмування – це порушення цілісності тканин, органів, їх функціональності, деформація, порушення опорно-рухового апарату Застрахованої тварини.

Хронічне захворювання  – захворювання, що діагностується, та що продовжується протягом тривалого періоду часу, або залишається на все життя Застрахованої тварини.

Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком, по кожному та будь-якому страховому випадку згідно з Договором страхування.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Страховик на умовах цієї Програми та Правил проводить добровільне страхування витрат на ветеринарне лікування домашніх  тварин – собак і кішок.

2.2. Програма розроблена відповідно до вимог Закону України «Про страхування» та інших законодавчих актів України та Правил, визначає умови і порядок укладання та дії договорів добровільного страхування витрат на ветеринарне лікування домашніх  тварин – собак і кішок зі Страхувальниками.

2.3. Страховик на підставі цієї Програми, Правил та відповідно до чинного законодавства укладає договори добровільного страхування витрат на ветеринарне лікування домашніх  тварин – собак і кішок (надалі – Договір) зі Страхувальниками.

2.4. За Договором, Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в порядку та на умовах, визначених цією Програмою та Договором, а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові премії у визначений строк та виконувати інші умови цієї Програми та Договору.

2.5. Факт укладання Договору посвідчується полісом (страховим свідоцтвом, сертифікатом), що є формою Договору.

2.6. Страхувальники мають право при укладанні Договорів призначати Вигодонабувачів, а також змінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором.

2.7. Страхуванню за цією Програмою підлягають домашні тварини, які відповідають наступним ознакам:

2.7.1. собака або кішка, визначена у Договорі;

2.7.2. вік тварини на початок дії Договору – від дати першої вакцинації до 14 років;

2.7.3. наявність у тварини ID-мікрочіпа (чіпована тварина);

2.7.4. наявність ветеринарного паспорта.

2.8. Окремі положення цієї Програми можуть не поширюватись на Договір, якщо умовами цієї Програми та Договору це прямо (чітко) передбачено.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

3.1. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, та/або користуванням, та/або розпорядженням Застрахованими тваринами.

4. СТРАХОВА СУМА

4.1. Страхова сума визначається Сторонами в  Договорі та становить 100 000,00 грн.

4.2. Якщо інше не передбачено Договором, страхова сума по кожному страховому випадку зменшується на розмір страхового відшкодування, що розраховується виходячи з умов Договору. Страхова сума вважається зменшеною з дати виплати страхового відшкодування.

5. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ. ФРАНШИЗА

5.1. Страховий тариф обчислюється актуарно (математично) з урахуванням факторів, що зазначаються Страхувальником і впливають на ступінь ризику, такими факторами є:

5.1.1. вік тварини на момент укладення Договору;

5.1.2. порода та стать тварини;

5.1.3. наявність захворювань та травм тварини до укладення Договору;

5.1.4. використання тварини у службових та/або робочих цілях;

5.1.5. розмір франшизи;

5.1.6. обрання Страхувальником додаткових Опцій;

5.1.7. інші фактори.

5.2. Розмір страхового тарифу розраховується, виходячи з базових тарифів, з урахуванням коригуючих коефіцієнтів та зазначається в Договорі.

5.3. Страховий платіж сплачується в порядку та в строки, що визначені в Договорі, шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Страховика чи готівкою в касу Страховика.

5.4. Загальний розмір страхового платежу за Договором визначається як сума страхових платежів за всі періоди страхування.

5.5. Датою сплати страхового платежу визнається:

5.5.1. дата сплати грошових коштів в касу Страховика або отримання коштів уповноваженим представником Страховика при розрахунках готівкою;

5.5.2. дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Страховика у відповідному банку  при безготівкових розрахунках.

5.6. Розмір страхового тарифу та страхового платежу може бути змінений Страховиком в односторонньому порядку, шляхом письмового повідомлення Страхувальника про таку зміну за 30 календарних днів до дати таких змін. Страховик має право змінювати розмір страхового тарифу та страхового платежу не більше одного разу протягом 12 (дванадцяти) періодів страхування, при цьому, розмір страхового платежу може збільшуватись не більше, ніж на величину росту індексу споживчих цін протягом зазначеного періоду.

5.7. Договором обов’язково передбачаються наступні франшизи:

5.7.1. Загальна франшиза. Загальна франшиза -  це частина витрат на лікування Застрахованої тварини, що не відшкодовуються Страховиком по кожному страховому випадку, визначена у відсотках від вартості лікування. В Договорі можуть встановлюватись такі розміри загальної франшизи: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, але не менше 200 грн.

5.7.2. Спеціальна франшиза. Спеціальна франшиза це – частина витрат, що не відшкодовуються Страховиком, на лікування захворювання Застрахованої тварини по діагнозу, що був встановлений вперше протягом дії Договору. В разі, коли вартість лікування захворювання  Застрахованої тварини по діагнозу, що був встановлений вперше протягом дії Договору, менша від розміру спеціальної франшизи, то залишок суми франшизи вираховується з вартості лікування по наступних страхових випадках по аналогічному діагнозу. В Договорі можуть встановлюватись такі розміри Спеціальної франшизи: 0,00 грн.,  200,00 грн., 500,00 грн., 1000,00 грн. Повторна білатеральна (симетрична) травма та/або захворювання не є новим діагнозом, що був встановлений вперше протягом дії Договору, та до нього не застосовується спеціальна франшиза.

5.8. Конкретний розмір загальної та спеціальної франшизи визначається Сторонами в Договорі.

5.9. При визначенні суми страхового відшкодування спочатку застосовується спеціальна франшиза, а потім загальна.

6. СТРАХОВІ РИЗИКИ, СТРАХОВІ ВИПАДКИ

6.1. Страховим ризиками є події, внаслідок настання яких може бути завдано шкоду майновим інтересам Страхувальника, а саме:

6.1.1. захворювання Застрахованої тварини, що вимагає надання допомоги в закладі ветеринарної медицини (надалі – захворювання);

6.1.2. загострення хронічної хвороби Застрахованої тварини, що вимагає надання допомоги в закладі ветеринарної медицини (надалі – загострення хронічної хвороби);

6.1.3. травмування Застрахованої тварини, що вимагає надання допомоги в ліцензованому закладі ветеринарної медицини (надалі – травмування);

6.2. Страховим випадком є подія, що сталась внаслідок настання одного або декількох ризиків, у результаті якої нанесені Страхувальнику збитки у вигляді витрат, пов’язаних з лікуванням застрахованої тварини у ліцензованому закладі ветеринарної медицини. Лікування застрахованої тварини включає маніпуляції (медичні процедури), препарати, діагностичні тести і перебування в стаціонарі в ліцензованому закладі ветеринарної установи, профілактичні заходи, спрямовані на підтримку здоров’я Застрахованої тварини.

7. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ і ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

7.1. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках,  передбачених Статтею 26 Закону України «Про страхування», а також у разі:

7.1.1. Надання страхувальником недостовірних відомостей щодо предмета страхування, причин та обставин настання страхового випадку.

7.1.2. Лікування Застрахованої тварини у ветеринарній клініці або у ветеринара, що не узгоджені зі Страховиком.

7.1.3. Якщо Страхувальник не проінформував Страховика про будь-які зміни ступеня страхового ризику.

7.1.4. Якщо Страхувальник створив Страховику перешкоди у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

7.1.5. Відсутності ID-мікрочіпа у Застрахованої тварини або невідповідність його номеру, номеру що вказаний в Договорі.

7.1.6. Ненадання Страхувальником документів на запит Страховика протягом двох місяців з моменту його направлення.

7.1.7. Надання Страхувальником недостовірних відомостей щодо наявності у Застрахованої тварини травм, гострих та хронічних захворювань, з приводу яких були звернення до ветеринарної клініки або до ветеринара до початку дії Договору.

7.2. Страховик не відшкодовує:

7.2.1. Вартість лікування Застрахованої тварини внаслідок  загострення, ускладнення або рецидиву захворювання або травми, що виникли до дати набрання чинності Договору, та таке загострення, ускладнення або рецидив захворювання або травми стались протягом 18 періодів страхування від дати початку дії Договору.

7.2.2. Вартість лікування дисплазії тазостегнового або ліктьового суглоба по страховому випадку, що настав протягом перших  6 періодів страхування від дати початку дії Договору.

7.2.3. Вартість лікування Застрахованої тварини внаслідок повторних білатеральних (симетричних) травм та/або захворювань, що вимагають хірургічного втручання. Повторними білатеральними (симетричними) травмами та/або захворюваннями вважаються названі травми та/або захворювання, що стались протягом 18 періодів страхування від дати виявлення першої такої травми та/або захворювання. Білатеральні травми та захворювання – це травми та захворювання парних, симетричних органів, систем органів, функціонально та анатомічно пов’язаних, що підвищують ризик виникнення аналогічної симетричної проблеми.

7.2.4. Вартість лікування дірофіляріозу по страховому випадку, що настав протягом перших  8 періодів страхування від дати початку дії Договору.

7.2.5. Витрати, що не пов’язані з лікуванням Застрахованої тварини.

7.2.6. Витрати на альтернативну терапію, включаючи, але не обмежуючись холістичною медициною, лікуванням стовбуровими клітинами і хіропрактикою.

7.2.7. Вартість лікування захворювань та/або травм Застрахованої тварини, протягом перших 15 днів від дати початку дії Договору.

7.2.8. Вартість лікування вірусних захворювань, що вакцинуються, а саме, для котів: бордетельоз, вірусний ринотрахеїт, каліцивіроз, панлейкопенія, хламідіоз, герпесвірусні інфекції; для собак: аденовіроз, парагрип, лептоспіроз, чума м’ясоїдних, інфекційний гепатит, парвовірусний ентерит, коронавірусний ентерит, бореліоз, інфекційний ларинготрахеїт, якщо на момент настання страхового випадку у Застрахованої тварини не було діючої вакцинації від такого захворювання, або наявність діючої вакцинації не підтверджена відповідною відміткою у ветеринарному паспорті ліцензованим ветеринарним лікарем або клінікою.

7.2.9. Вартість лікування захворювань репродуктивної системи Застрахованих тварин, що не приймають участь у породному розведенні, та/або не мають про це підтвердження у вигляді родовідних документів та/або направлення на в’язку, якщо інше не передбачено умовами страхування та Договору.

7.2.10. Вартість лікування трансмісивних захворювань, що викликаються ендо і екто паразитами і ускладнень, пов’язаних з ними, якщо інше не передбачено умовами страхування та Договору.

7.2.11. Вартість стоматологічної допомоги, якщо інше не передбачено умовами страхування та Договору.

7.2.12. Витрати на ендопротезування, якщо інше не передбачено умовами страхування та Договору.

7.2.13. Вартість  препаратів для корекції поведінки, косметичних операцій.

7.2.14. Вартість лікування Застрахованої тварини з приводу генетичних захворювань і аномалій розвитку, які діагностуються візуально.

7.2.15. Витрати на ектопротезування кінцівок. Ектопротезування – заміна втрачених або безповоротно пошкоджених частин тіла штучними замінниками – протезами.

7.2.16. Вартість лікування Застрахованої тварини, що не відповідає рекомендаціям ветеринарного лікаря, узгодженого зі Страховиком.

8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Договір набирає чинності з моменту внесення страхового платежу за перший період страхування в повному розмірі та діє до повного виконання сторонами своїх обов’язків.

8.2. У випадку несплати страхового платежу за перший період страхування у встановлений Договором строк, або сплати не в повному розмірі, Договір вважається неукладеним.

8.3. У разі несплати Страхувальником страхового платежу за другий або наступний період страхування у повному розмірі та у строки, що встановлені Договором, Договір припиняє свою дію з 24:00 годин дня, вказаного в Договорі як день закінчення періоду страхування, за який сплачено страховий платіж.

8.4. Договір діє на території України.

9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

9.1. Договір укладається на підставі усної заяви Страхувальника. Страхувальник гарантує, що умови Договору відповідають його заяві.

9.2. Шляхом підписання Договору Страхувальник засвідчує, що повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних Страховика, отримав всю необхідну інформацію, що передбачена Законом України «Про захист персональних даних», в повному обсязі та надає згоду на використання (обробку) своїх персональних даних з метою виконання Договору.

10. УМОВИ СТРАХУВАННЯ

10.1. За Договором застрахованими є ризики передбачені п.п. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. цієї Програми (надалі – застраховані ризики).

10.2. Згідно умов страхування, при настанні страхового випадку відшкодуванню підлягають:

10.2.1. Вартість лікування ліцензованим ветеринарним лікарем або клінікою Застрахованої тварини, внаслідок настання застрахованих ризиків, з урахуванням обмежень, визначених цією Програмою та Договором, протягом 30 календарних днів.

10.2.2. Вартість утримання Застрахованої тварини в стаціонарі протягом одного календарного дня після здійснення маніпуляцій з використанням загального наркозу, внаслідок настання застрахованих ризиків.

10.3. При укладенні Договору Страхувальник має право доповнити умови страхування опціями, що розширюють перелік витрат, що підлягають відшкодуванню. Обрані Страхувальником опції зазначаються в Договорі.

10.4. Опція № 1. Відшкодуванню додатково підлягає вартість лікування трансмісивних захворювань, що викликаються ендо і екто паразитами, а саме: анкілостомоз, бабезіоз (піроплазмоз), дирофіляріоз, опісторхоз, клонорхоз, глистні інвазії, псевдамфістомоз, діоктофімоз, нанофіетоз, метагонімоз, клонорхоз, дифілоботріози, дипилидиоз, мезоцестоідоз, гідатігероз кішок, теніїдози, токсокароз, трихінельоз м’ясоїдних, томінксоз (еуколеоз), цістоізоспорози, саркоспорідіози, токсоплазмоз, арахноентомози, саркоптоз, нотоедроз (котяча короста), тромбікулез, хейлітіоз, демодекоз, іксодідоз, отодектоз, анаплазмоз, ерліхіоз и неорекітсіоз, і ускладнень, пов’язаних з ними.

10.5. Опція № 2. Відшкодуванню додатково підлягає вартість лікування  стоматологічних проблем та захворювань ротової порожнини, а саме: стоматит, гінгівіт, сіалоаденіт, пухлини ротової порожнини, видалення молочних і постійних зубів.

10.6. Опція № 3. Відшкодуванню додатково підлягає вартість ендопротезування, а саме лікування Застрахованої тварини з використанням імплантатів – виробів медичного призначення, призначених для вживляння в організм.

10.7. Опція № 4. Відшкодуванню додатково підлягає вартість ветеринарної допомоги при аномаліях пологів і вигодовування, а також вартість лікування проблем репродуктивної системи, а саме: венерична саркома, піометра, міксометра, ендометрит, ендометріоз, запалення статевих губ та передодня піхви, запалення яєчників, гіпоестрія, анестрія, гіперестрія, пухлини статевих органів – доброякісні (ліпома, фіброма, леоміома), злоякісні (фібросаркома, карцинома та саркома), пухлини молочних залоз, гіперплазія та виворіт піхви, патологічні роди (дистоція), маточна пахова грижа, маточна кровотеча, багатоводдя, скручування матки, самовільний аборт, субінволюції матки (лохиометра), вузькість родових шляхів, крупнопліддя, розрив матки, затримка посліду, післяродова еклампсія, простатит, аденома простати, орхіт, епідидиміт, акушерська допомога при аномальних пологах. За цією Опцією можуть бути застраховані стерилізовані, а також породисті тварини, що беруть участь в племінному розведенні, що підтверджується родовідними документами та/або направленням на в’язку.

11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

11.1. Страхувальник має право:

11.1.1. ознайомитися з Правилами страхування та цією Програмою;

11.1.2. отримувати страхове відшкодування при настанні страхового випадку в межах страхової суми, з врахуванням умов, які зазначені в цій Програмі та Договорі;

11.1.3. ініціювати внесення змін до Договору в строки, передбачені п.15.2. цієї Програми;

11.1.4. на одержання дублікату Договору у випадку його втрати;

11.1.5. на збереження таємниці страхування;

11.1.6. на отримання інформації щодо врегулювання страхового випадку;

11.1.7. на звернення з заявами, пропозиціями, скаргами;

11.1.8. оскаржити у судовому порядку відмову Страховика у виплаті  страхового відшкодування;

11.1.9. припинити дію Договору в порядку та на умовах, визначених розділом 15 цієї Програми;

11.1.10. інші права, передбачені цією Програмою, Договором та чинним законодавством України.

11.2. Страхувальник зобов’язаний:

11.2.1. сплачувати страхові платежі в порядку, передбаченому Договором;

11.2.2. при укладанні Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі у 3-денний строк письмово інформувати його про будь-яку зміну ступеня страхового ризику;

11.2.3. при укладенні Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмета Договору;

11.2.4. надавати Страховику можливість проведення додаткового медичного огляду Застрахованої тварини;

11.2.5. повідомити Страховика про страховий випадок в порядку, що визначений цією Програмою, якщо інший порядок не передбачений Договором;

11.2.6. узгоджувати зі Страховиком ветеринарну клініку або особу ветеринара, що будуть здійснювати лікування Застрахованої тварини, або надавати інші послуги, передбачені цією Програмою та Договором;

11.2.7. у випадку самостійної оплати витрат, передбачених п. п.10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. цієї Програми, узгоджувати зі Страховиком суму таких витрат та осіб, що будуть надавати послуги, за які здійснюється оплата згідно з Договором;

11.2.8. у випадку самостійної оплати витрат, передбачених п. п.10.2., 10.4., 10.5., 10.6. цієї Програми, надати Страховику документи, що підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків,  не пізніше 30 днів після складання заяви про виплату страхового відшкодування, підписану лікарем ветеринаром, що здійснював лікування Застрахованої тварини, та завірену печаткою ветеринарної клініки (за наявності);

11.2.9. повернути Страховику страхове відшкодування у повному обсязі або частково, якщо упродовж передбачених чинним законодавством строків позовної давності було виявлено обставини, що відповідно до законодавства або умов Договору, повністю чи частково позбавляють Страхувальника права на страхове відшкодування. Страхувальник зобов’язаний повернути отриману суму страхового відшкодування протягом 30 календарних днів з моменту отримання вимоги від Страховика.

11.3. Страховик має право:

11.3.1. запитувати у Страхувальника будь-яку інформацію, що має відношення до Договору;

11.3.2. перевіряти надану Страхувальником інформацію, а також контролювати виконання Страхувальником умов Договору;

11.3.3. проводити додаткові медичні огляди Застрахованої тварини в разі виникнення сумнівів щодо її стану здоров’я, в тому числі із залученням спеціалістів;

11.3.4. самостійно з’ясовувати причини та обставини настання страхового випадку, звертатись із запитами за документами, необхідними для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування;

11.3.5. проводити незалежну експертизу обставин настання страхового випадку;

11.3.6. відстрочити прийняття рішення щодо визнання випадку страховим та виплати страхового відшкодування, письмово повідомивши про це Страхувальника у випадку, коли неповністю з’ясовано обставини страхового випадку та розмір збитків, до з’ясування таких обставин, в будь-якому разі на строк, що не перевищує 60 робочих днів з дати подання Страхувальником останнього документу про причини, обставини події та розмір збитків, а також в інших випадках, передбачених Договором та Програмою;

11.3.7. відмовити у виплаті страхового відшкодування відповідно до умов Договору та цієї Програми. Відмова у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена Страхувальником в судовому порядку.

11.3.8. ініціювати внесення змін до Договору.

11.4. Страховик зобов’язаний:

11.4.1. ознайомити Страхувальника з Правилами страхування,  цією Програмою та Договором;

11.4.2. одразу, після отримання повідомлення Страхувальника про настання страхового випадку здійснювати організацію надання послуг, передбачених п. п.10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. цієї Програми, з урахуванням положень Договору, та впродовж 2 (двох) робочих днів вжити заходів щодо оформлення необхідних документів для своєчасного здійснення страхового відшкодування;

11.4.3. при настанні страхового випадку за умови, що Страхувальник самостійно здійснив узгоджену зі Страховиком оплату послуг, передбачених п. п. 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. цієї Програми з урахуванням положень Договору, здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений цією Програмою та/або Договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику пені за кожний день прострочення платежу у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент прострочення, якщо інший розмір не зазначений в Договорі;

11.4.4. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом;

11.4.5. повідомити Страхувальнику перелік документів, необхідних для прийняття рішення щодо визнання події страховим випадком і своєчасного здійснення страхової виплати, якщо це передбачено умовами Договору;

11.4.6. Договором можуть бути передбачені також інші обов’язки Страховика.

12. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

12.1. В разі настання страхового випадку Страхувальник зобов’язаний:

12.1.1. повідомити Страховика за телефонами, що вказані в Договорі, про настання страхового випадку та надати наступну інформацію:

12.1.1.1. прізвище, ім’я, по батькові;

12.1.1.2. номер Договору та дату його укладання;

12.1.1.3. кличку Застрахованої тварини та її ID номер;

12.1.1.4. перелік скарг на стан здоров’я Застрахованої тварини;

12.1.1.5. іншу інформацію на запит Страховика.

12.1.2. виконувати рекомендації Страховика щодо подальших дій Страхувальника при настанні страхового випадку.

12.2. У випадку самостійної сплати послуг, передбачених п. п. 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. цієї Програми, з урахуванням положень Договору, Страхувальник збирає документи, що підтверджують надання та оплату таких послуг, та правоустановчі документи осіб, що надавали зазначені послуги.

13. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

13.1. В разі настання страхового випадку та самостійної оплати Страхувальником послуг, передбачених п. п. 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. цієї Програми, з урахуванням положень Договору, Страхувальник зобов’язаний надати Страховику наступні документи:

13.1.1. заяву про виплату страхового відшкодування, встановленої Страховиком форми, підписану лікарем ветеринаром, що здійснював лікування Застрахованої тварини, та завірену печаткою ветеринарної клініки (за наявності);

13.1.2. з можливістю звірення з оригіналом, копії: паспорта або документу, що його замінює, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за  наявності);

13.1.3. документи, що підтверджують факт отримання та оплати послуг, передбачених п. п. 10.2.,  10.4., 10.5., 10.6., 10.7. цієї Програми, з урахуванням положень Договору (деталізовані рахунки, акти виконаних робіт, фіскальні чеки тощо);

13.1.4. належним чином завірені копії правоустановчих документів осіб, що надавали послуги відповідно до умов Договору;

13.1.5. інші документи на запит Страховика.

13.2. В разі настання страхового випадку та організації Страховиком послуг, передбачених п. п.10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. цієї Програми, з урахуванням положень Договору, документами, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків, є – деталізовані рахунки осіб, що надавали необхідні послуги згідно умов Договору. В такому разі Страховик самостійно здійснює збір необхідних документів для підтвердження настання страхового випадку та розміру реальних збитків.

14. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ

14.1. Розмір страхового відшкодування визначається у розмірі реальних збитків, з урахуванням умов Договору, та за вирахуванням франшизи.

14.2. Загальний розмір страхових відшкодувань за Договором не може перевищувати встановленої таким Договором страхової суми.

14.3. В разі настання страхового випадку та організації Страховиком надання послуг, передбачених п. п.10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. цієї Програми з урахуванням положень Договору:

14.3.1. Страховик протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту одержання документів для підтвердження настання страхового випадку та розміру збитків приймає рішення про виплату/відмову у виплаті страхового відшкодування, що оформлюється страховим актом;

14.3.2. виплата страхового відшкодування здійснюється виключно особам, що надавали послуги відповідно до умов Договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту затвердження страхового акту.

14.4. Підтвердженням згоди Страхувальника на виплату страхового відшкодування особам, що надавали послуги (заявою на виплату страхового відшкодування), надання яких організовано Страховиком відповідно до умов Договору є факт отримання таких послуг Страхувальником.

14.5. В разі настання страхового випадку та самостійної оплати Страхувальником послуг, передбачених п. п. 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. цієї Програми, з урахуванням положень Договору, Страховик протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту одержання від Страхувальника документів для підтвердження настання страхового випадку та розміру реальних збитків приймає рішення про виплату/відмову у виплаті страхового відшкодування, що оформлюється страховим актом.

14.6. Страховик повідомляє Страхувальника про відмову у виплаті страхового відшкодування в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту затвердження страхового акту.

14.7. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страхувальнику протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту затвердження страхового акту.

15. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

15.1. Зміни в Договір вносяться шляхом укладання додаткових угод до такого Договору, які є його невід’ємною частиною, окрім випадку передбаченого п. 5.6. цієї Програми.

15.2. Страхувальник має право ініціювати внесення змін до Договору кожні 12 періодів страхування від дати укладання Договору, або від дати останньої зміни Договору внесеної за його ініціативи. Зміни в Договір вносяться на підставі письмової заяви Страхувальника, форма, якої встановлюється Страховиком.

15.3. Дія Договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

15.3.1. Несплати Страхувальником чергового страхового платежу, в порядку, передбаченому п. 8.3. цієї Програми;

15.3.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

15.3.3. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності;

15.3.4. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законом України;

15.3.5. прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним;

15.3.6. в інших випадках, передбачених законом України.

 16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16.1. Спори, що випливають із Договорів, укладених відповідно до цієї Програми, вирішуються в порядку, передбаченому законом України.

16.2. У випадку невиконання або неналежного виконання умов Договору, сторони Договору несуть відповідальність згідно з законом України.

17. ОСОБЛИВІ УМОВИ

17.1. Страховик має право розробляти, затверджувати та використовувати акційні програми, що регулюються внутрішніми нормативними документами Страховика та які не суперечать цій Програмі та закону України.

*****